Algemene voorwaarden

CW Merchandise is een bedrijfsonderdeel van ChinaWorks BV. De hieronder staande algemene voorwaarden gelden tevens voor CW Merchandise.

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op rechtsverhoudingen tussen ChinaWorks BV hierna "ChinaWorks" genoemd - en de opdrachtgever / koper, met inbegrip van precontractuele en toekomstige juridische relaties. Onder opdrachtgever / koper wordt verstaan iedereen die een aanvraag voor een prijsopgave van ChinaWorks heeft gedaan of een overeenkomst heeft getekend met ChinaWorks.
1.2 De Algemene Voorwaarden die worden gebruikt door een opdrachtgever / koper zijn niet van toepassing op enige rechtsbetrekking waarin ChinaWorks partij is.
1.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien ChinaWorks deze afwijking schriftelijk en ondertekend heeft bevestigd.
1.4 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden is nietig verklaard al dan niet door een rechterlijke uitspraak, dan zal de inhoud van de nietig verklaarde bepaling moeten worden gehandhaafd en zoveel mogelijk in aanmerking genomen moeten worden bij het bepalen van de juridische relatie tussen de partijen .

Artikel 2: Consument overeenkomst
2.1 Indien de opdrachtgever / koper een natuurlijke persoon is, die geen zaken doet uit hoofde van zijn beroep of bedrijf met ChinaWorks, zijn de algemene voorwaarden nog steeds van toepassing, tenzij de algemene voorwaarden in strijd zijn met art. 6:236 en 6:237 BW.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Elke offerte of aanbieding van ChinaWorks is vrijblijvend en kan slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan de opdrachtgever / koper om een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst te doen.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra ChinaWorks dit schriftelijk bevestigt aan de opdrachtgever / koper of begint met de uitvoering van de overeenkomst.
3.3 Aanvullingen op of wijzigingen van een aanbieding / offerte van ChinaWorks zijn alleen van toepassing nadat deze schriftelijk zijn geaccepteerd door ChinaWorks .
3.4 Indien wijzigingen zoals hierboven vermeld, leiden tot een stijging / daling van de kosten, dient een verandering van de overeengekomen prijs als gevolg hiervan schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
3.5 Op elke offerte / aanbieding is van toepassing dat ChinaWorks is gerechtigd is om alle nodige informatie over de kredietwaardigheid van de opdrachtgever rechter / koper in te winnen.
3.6 Indien er geen bestelling wordt geplaatst volgende op een offerte / aanbieding, is ChinaWorks gerechtigd de gemaakte kosten voor de realisatie van de offerte / aanbieding aan de opdrachtgever / koper door te belasten.
3.7 ChinaWorks is gerechtigd een derde partij in te schakelen om een order te voltooien.
3.8 De opdrachtgever / koper is verplicht om ChinaWorks van alle informatie te voorzien die nodig is voor de realisatie van de offerte / aanbieding en bestelling.

Artikel 4: Prijzen
4.1 Alle genoemde bedragen door ChinaWorks in aanbiedingen / offertes, confirmaties van orders of anders vermeld, zijn, tenzij anders is vermeld, exclusief BTW en eventuele heffingen en / of belastingen.
4.2 ChinaWorks is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen of af te wijken van de aanbieding / offerte als de factoren die de kostprijs bepalen zijn veranderd na de totstandkoming van de overeenkomst. Als de genoemde stijging van de prijs hoger is dan 10%, heeft de opdrachtgever / koper hiervan heeft het recht de overeenkomst te ontbinden binnen acht dagen na kennisgeving hiervan.

Artikel 5: Betaling
5.1 Indien niet anders vermeld in de offerte / aanbieding of op de factuur, is de betalingstermijn binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur, zonder enige korting of compensatie.
5.2 Te allen tijde ChinaWorks heeft het recht op zekerstelling of gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling voor de prestaties van opeisbare en niet-opeisbaar betalingsverplichtingen te voldoen, te doen toekomen of uitsluitend onder rembours, of om contante betaling voor de uitvoering van opeisbare betalingsverplichtingen te eisen.
5.3 Indien enige betalingstermijn wordt overschreden door de opdrachtgever / koper, dan is het totale uitstaande factuurbedrag, en ook de andere openstaande facturen, opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Dit is ook het geval indien zich er een surseance van betaling of onvrijwillige liquidatie / faillissement voordoet of indien de opdrachtgever / afnemer onder curatele wordt gesteld. In dat geval heeft de opdrachtgever / koper van rechtswege in verzuim onverwijld en vormen de factuurdatum is de wettelijke rente over het openstaande bedrag van de hoofdsom verschuldigd / koper met een minimum van 1% per maand.
5.4 Elke betaling door de opdrachtgever / koper zal eerst worden gebruikt voor de afwikkeling van de kosten en de verschuldigde rente en vervolgens voor de betaling van de oudste openstaande factuur opeisbaar, ook indien de opdrachtgever / koper veronderstelt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
5.5 In geval van niet-betaling zullen alle kosten die nodig zijn om de verrichtingen van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst af te dwingen, zowel de buitengerechtelijke kosten als de gerechtelijke kosten, met inbegrip van die van de aanvraag voor een onvrijwillige liquidatie / faillissement, voor de rekening zijn van de opdrachtgever / koper, onverminderd de verplichting van deze laatste om te compenseren voor verdere schade.
5.6 In alle gevallen kan een bedrag gelijk aan 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250, exclusief BTW, in rekening gebracht worden voor buitengerechtelijke incassokosten.
5.7 ChinaWorks heeft het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever / koper al zijn opeisbare verplichtingen is nagekomen.
5.8 Indien de levering plaatsvindt voor een klant van de opdrachtgever / koper is gebonden aan de inzendingen van ChinaWorks, en dit in de zin dat hij, bij het ontbreken van het bewijs van het tegendeel, zal deze inzendingen te erkennen als zijnde correct.

Artikel 6: Levering en leveringsvoorwaarden
6.1 De leveringsvoorwaarden opgegeven door ChinaWorks zijn vrijblijvend en kunnen niet worden beschouwd als fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald en schriftelijke is overeengekomen.
6.2 Met uitzondering van opzet of grove nalatigheid geeft een overtreding van de leveringstermijn de opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding, te weigeren dat de goederen geleverd worden of om geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden.
6.3 Tenzij anders overeengekomen, zal de levering plaatsvinden "af magazijn". Het vervoer van goederen zal altijd plaatsvinden op het risico van de opdrachtgever / koper, tenzij levering franco, inclusief verzekering, is overeengekomen. ChinaWorks is gerechtigd om de middelen van vervoer te kiezen.
6.4 Aanvaarding van de goederen zonder de ondertekening van het cognossement, een certificaat van de terbeschikkingstelling van de goederen of een soortgelijke ontvangst, zal automatisch beschouwd worden dat de goederen in goede staat afgeleverd zijn.
6.5 Indien de opdrachtgever / koper niet instemt met de bestelde goederen wanneer zij worden geleverd, zoals overeengekomen in de offerte / aanbieding, of, in geval van een levering op afroep contract, na het verstrijken van de periode, zoals overeengekomen in de offerte / aanbieding, waar in de goederen kunnen worden opgeroepen, zullen de goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever / koper. De kosten die voortvloeien uit deze, met inbegrip van opslag, vervoer en verzekering, zijn voor rekening van de opdrachtgever / koper. De kosten van opslag bedragen ten minste 2% van de prijs vermeld in de offerte / aanbieding, met een minimum van € 50, - per maand.
6.6 Indien de opdrachtgever / koper nalatig is in haar afnemingverplichtingen gedurende 8 dagen na de hierboven genoemde gebeurtenissen, heeft ChinaWorks recht op hetzij de vervullingen van de inschrijving / aanbieding inclusief schadevergoeding, of door middel van een geldige verklaring, ontbinding van de offerte / bieden, waarin de schadeloosstelling relevant is. Afschrijving van de goederen is volledig voor rekening van de opdrachtgever / koper.
6.7 Indien een of meer van de hierboven genoemde gebeurtenissen plaatsvinden, zal ChinaWorks de goederen vrijgeven wanneer alle betalingen, vermeerderd met eventuele kosten voor opslag, transport en andere kosten.
6.8 De opdrachtgever / koper is verplicht de door ChinaWorks geleverde goederen grondig te inspecteren onmiddellijk na ontvangst van de goederen. Als de goederen niet overeenkomen met hetgeen is besteld, dan dient de opdrachtgever / koper ChinaWorks middels een aangetekend schrijven binnen 48 uur na ontvangst van de goederen te informeren.
6.9 Retourzending van de goederen, zal alleen worden aanvaard door ChinaWorks als dit schriftelijk bekend wordt gemaakt aan ChinaWorks. De retourzending dient in goede staat te zijn, in de originele verpakking en in staat zijn te verkopen aan een andere partij. Kosten met betrekking tot de retourzending te allen tijde voor rekening van de wederpartij. Retourzendingen onder "rembours" worden niet geaccepteerd.

Artikel 7: Kredietbeperkingstoeslag
7.1 Het factuurbedrag kan worden verhoogd door ChinaWorks door een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%.
7.2 De opdrachtgever / koper heeft het recht om de genoemde toeslag in mindering te brengen op de factuur, indien de factuur wordt betaald binnen 14 dagen. In het geval van overtreding van de betalingstermijn heeft de opdrachtgever / koper de verplichting om de kredietbeperkingstoeslag te betalen bovenop de normale prijs.

Artikel 8: Overgang van eigendom
8.1 ChinaWorks behoudt het eigendom van de geleverde of te leveren goederen aan de opdrachtgever / koper uit hoofde van de overeenkomst tot de overeengekomen prijs met betrekking tot deze goederen en de uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever / koper volledig is betaald, en ook tot de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst door de opdrachtgever / koper zijn voldaan.
8.2 Zolang de opdrachtgever / koper het eigendom van de geleverde goederen niet heeft verworven, heeft hij geen recht op overdracht, verhuur, in consignatie te geven, of in ruil het als onderpand te geven van deze goederen aan een derde partij, of te verwijderen of te hebben laten verwijderen op enigerlei wijze van de site van dit bedrijf zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChinaWorks. De opdrachtgever / koper accepteert de verplichting betreffende alle goederen geleverd door ChinaWorks, om een zeer grote zorgvuldigheid te betrachten betreffende deze goederen.
8.3 De opdrachtgever / koper zal onmiddellijk ChinaWorks in staat stellen de geleverde goederen terug te nemen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. De opdrachtgever / koper heeft de verplichting om volledig samen te werken in dit op verbeurte van een boete van 10% van het verschuldigde bedrag door hem per dag of gedeelte van de dag.

Artikel 9: Intellectueel eigendom
9.1 Tenzij schriftelijk anders vermeld is en blijft het intellectuele eigendom van iedere vorm van concept of product design ontwikkeld door ChinaWorks van ChinaWorks.
9.2 Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn en blijven alle modellen, technieken, ontwerpen en instrumenten - waaronder ook software- die zijn gebruikt en / of ontwikkeld is voor de uitvoering van de opdracht eigendom van ChinaWorks. Publicatie is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van ChinaWorks.
9.3 Door het geven van een bevel tot het kopiëren, reproduceren, te vermenigvuldigen of wijzigingen toe te passen op een product dat wordt beschermd door het auteursrecht of enig soort van industriële of intellectuele eigendom, verklaart de opdrachtgever / koper dat er geen schending van welke rechten dan ook worden gemaakt. De opdrachtgever / koper vrijwaart ChinaWorks tegen alle aanspraken met betrekking tot schending van de intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, octrooi, merk, enz.

Artikel 10: Overmacht en annulering
10.1 Onder overmacht wordt verstaan:
- Iedere omstandigheid vallende buiten de bedoeling van ChinaWorks, als gevolg hiervan van ChinaWorks redelijkerwijs niet meer een uitvoering van de verplichtingen kan worden geëist, ongeacht of die omstandigheid voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst,
- De overmacht voor elk bedrijf dat ChinaWorks betrekt bij de uitvoering van de overeenkomst,
- Elke omstandigheid waardoor ChinaWorks niet, niet tijdig of niet volledig in staat is om de overeenkomst uit te voeren als gevolg van omstandigheden die worden veroorzaakt door overmacht van iedere partij die ChinaWorks inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst.
10.2 ChinaWorks heeft het recht om haar verplichtingen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van overmacht, zonder het ontstaan van een verplichting om te betalen voor de schade op te schorten, met dien verstande dat na een aanvankelijke besluit tot schorsing alsnog een volledige of gedeeltelijke oplossing van de overeenkomst kan plaatsvinden.
10.3 Indien de periode waarin de verplichtingen zijn door ChinaWorks opgeschort als gevolg van overmacht langer is dan zes maanden, dan heeft de opdrachtgever / koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting van de volgende bepalingen.
10.4 Indien ChinaWorks reeds een deel van haar verplichtingen heeft verricht op het tijdstip van het begin van de overmacht, of alleen een deel van zijn verplichtingen kan nakomen, zal ChinaWorks recht hebben om dat deel afzonderlijk te factureren en de opdrachtgever / koper heeft de verplichting om deze factuur te betalen als betrof het een afzonderlijk contract.
10.5 ChinaWorks behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen dat de prestaties in redelijkheid niet meer kunnen worden geëist van ChinaWorks. De opdrachtgever / koper moet schriftelijk in kennis gesteld worden van de annulering. In dergelijke gevallen heeft de opdrachtgever / koper geen recht heeft op een schadevergoeding van ChinaWorks.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Met uitzondering van opzet of grove nalatigheid, ChinaWorks is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, schade door verloren dagen of letsel schade van de opdrachtgever / koper, diens personeel of derden als gevolg van een defect van de goederen en / of diensten geleverd.
11.2 In geen geval zal ChinaWorks aansprakelijk zijn voor schade of gevolgschade van het gebruik van de producten geleverd door ChinaWorks aan de opdrachtgever / koper, ten gevolge van welke oorzaak dan ook. De opdrachtgever / koper moet hem zelf verzekeren tegen dergelijke schade.
11.3 Indien ChinaWorks aansprakelijk zal worden gesteld op enigerlei wijze, zal de omvang van de vergoeding van de schade steeds beperkt zijn tot de hoogte van het gefactureerde bedrag voor de order, maar maximaal tot het bedrag betaald door de verzekeringsmaatschappij aan ChinaWorks.
11.4 Indien ChinaWorks op grond van een overeenkomst namens de opdrachtgever / koper en op eigen kosten een verzekering verricht, dan aanvaardt ChinaWorks alleen de aansprakelijkheid tot het bedrag dat zal worden betaald door de verzekeringsmaatschappij.
11.5 De opdrachtgever / koper zal ChinaWorks beschermen van alle aanspraken van derden voor schade, in welk geval dan ook, veroorzaakt door het gebruik van hetgeen ChinaWorks heeft uitgebracht.
11.6 De opdrachtgever / koper is aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt op ChinaWorks eigendommen of zaken van derden, waarvoor ChinaWorks aansprakelijk is.

Artikel 12: Ontbinding
12.1 ChinaWorks heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder afbreuk te doen aan dit recht op vergoeding van kosten, schade en belangen, indien: de opdrachtgever / koper zijn verplichtingen niet uitvoert, niet tijdig of niet naar behoren een van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst nakomt, indien de opdrachtgever / koper surseance van betaling aanvraagt, als een conservatoir beslag legt ten lasten van de opdrachtgever / koper, indien de opdrachtgever / koper een rechtspersoon is en als deze juridische entiteit wordt geliquideerd of als de opdrachtgever / koper overlijdt of niet langer in staat zal zijn de uitvoering van zijn bedrijf uit te voeren, indien een aanvraag voor faillissement of faillissement is aangevraagd voor of tegen de opdrachtgever / koper, andere omstandigheden zich voordoen die een ernstige bedreiging vormen op de bedrijfsvoering van ChinaWorks.
12.2 In dat geval heeft ChinaWorks het recht om alle door haar geleverde goederen die onbetaald zijn gebleven te verwijderen en terug te nemen .
12.3 De opdrachtgever / koper heeft de verplichting om volledig samen te werken in deze met ChinaWorks, met name door het verlenen van toegang aan de onderneming zelf en alle andere ruimten die worden gebruikt door de opdrachtgever / koper aan ChinaWorks of, zoals het geval kan zijn, aan door ChinaWorks aangewezen personen. De opdrachtgever / koper geeft nu reeds toestemming voor deze in die gevallen.
12.4 De kosten van terugname, opslag en verkoop van deze goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever / koper. ChinaWorks heeft het recht om hetzij de goederen in zijn bezit tot verschuldigde bedrag, inclusief rente, kosten en schadevergoeding volledig is betaald, of de goederen aan derden te verkopen, waarbij in het laatste geval de netto-opbrengst zal worden afgetrokken van het totale bedrag verschuldigd door de opdrachtgever / koper.
12.5 De opdrachtgever / koper heeft niet het recht om geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden, indien hij zelf reeds in gebreke is of was bij de uitvoering van zijn verplichtingen. Als volledige ontbinding van de overeenkomst toch plaatsvindt, is de opdrachtgever / koper zonder uitzondering verantwoordelijk voor de betaling van de performance / prestaties die reeds door ChinaWorks zijn geleverd, met een minimum van 30% van het totale bedrag dat ChinaWorks zou ontvangen door het voltooien van de bestelling. In geval van gedeeltelijke ontbinding van de opdrachtgever / koper kan geen aanspraak maken op ongedaanmaking van de prestatie / prestaties reeds gerealiseerd door ChinaWorks en ChinaWorks zal een onberispelijke recht op de betaling van de performance / prestaties reeds gerealiseerd door ChinaWorks. In geval van een schadevergoeding, is ChinaWorks gerechtigd kosten voortvloeiend uit haar verplichtingen, winstderving en andere schade op de opdrachtgever / koper te verhalen.

Artikel 13: Garantie en klachten
13.1 De garantie van ChinaWorks heeft alleen betrekking op de originele onderdelen en trade producten en gaat niet verder dan de garantie en de termijn van de garantie die door de leveranciers van ChinaWorks aan ChinaWorks zelf gegeven wordt.
13.2 ChinaWorks geeft geen garantie indien:
- De fouten het gevolg kunnen zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of de vervaardiging;
- De oorzaak van de fouten niet kan worden aangetoond;
- Niet alle instructies en / of andere specifiek van toepassing zijnde voorschriften met betrekking tot het gebruik van de geleverde goederen volledig en correct nageleefd zijn.
13.3 De garantie vervalt indien:
- De opdrachtgever / koper wijzigingen en / of reparaties aan de geleverde goederen verricht of heeft verricht gedurende de looptijd van de garantie op eigen initiatief en zonder uitdrukkelijke toestemming van ChinaWorks.
- De opdrachtgever / koper enige verplichting, die voortvloeit uit de overeenkomst of een overeenkomst met betrekking tot de zaak, niet uitvoert, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoert.
13.4 Klachten met betrekking tot storingen of verstoring van de goederen moeten ChinaWorks bereiken en opgemerkt worden door ChinaWorks middels aangetekend schrijven binnen 48 uur na ontvangst van de goederen. Elke aansprakelijkheid vervalt door kennisgeving na deze termijn.
13.5 Het in behandeling nemen van een klacht door ChinaWorks garandeert niet de juistheid van een klacht of dat deze binnen de gestelde tijdslimiet is ingediend. Een klacht, of de bevestiging van de juistheid door ChinaWorks is geen reden tot uitstel van betaling of uitstel van andere verplichtingen van de opdrachtgever / koper.
13.6 Als beide partijen zijn overeengekomen dat ChinaWorks reparaties dient uit te voeren of extra leveringen te verstrekken, dan heeft ChinaWorks de keuze van herstel of vervanging.

Artikel 14: Toepasselijk recht / bevoegde rechter
14.1 Alle overeenkomsten tussen de partijen vallen onder het Nederlandse recht.
14.2 In afwijking van wettelijke voorschriften voor de competentie van de civiele rechter, zal elk geschil tussen de partijen worden opgelost, indien de rechtbank bevoegd is, door de rechtbank van Amsterdam. Toch houdt ChinaWorks het recht de wederpartij te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd is volgens de wet of het internationaal verdrag dat van toepassing is.